Privatlivspolitik for Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad seneste ændret 24. maj 2018

 

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbads dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål – jf. nedenstående beskrivelse – og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sletter dine oplysninger 5 år efter din udmeldelse, men du kan til hver en tid bede om, at få dine oplysninger slettet.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker, at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig så kontakt:

E-mail:      info@ballehageviking.dk

Dit spørgsmål vil blive videresendt til rette person.


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse, foto samt tillidsposter i vores forening.


Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får alle oplysninger fra dig.
Foto optages kun med din accept.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en legitim grund til det.
Vores formål er:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, Udsendelse af nyhedsbreve. Fremsendelse af referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Orientering om arrangementer og andre foreningsrelevante medlemsinformationer.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode på 5 år efter din udmeldelse af foreningen. Ved dødsfald slettes oplysningerne


Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi mener ikke at dit samtykke er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi tager et foto af dig, som ikke er et ”situationsfoto”, for at medtage det på vores hjemmeside, vil vi indhente din skriftlige tilladelse inden vi medtager dit foto på vores hjemmeside: www.ballehageviking.dk


Videregivelse af dine persomoplysning

Vi videregiver ikke peronoplysninger. Skulle vi mod forventning blive bedt om at videregive oplysninger, f.eks. til statistik, vil du blive informeret herom.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlems
  oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
  Slettes ved dødsfald
 • De personoplysninger foreningen har om dig, hvis du er optaget på ventelisten vil blive overført til medlemsregisteret, når du er optaget som medlem. Hvis du frasiger dig medlemskab sletter vi dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside:

www.ballehageviking.dk

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.