Foreningens love

§ 1. Foreningens navn er “Morgenbaderne ved Ballehage Søbad”, og foreningen har sit hjemsted ved Ballehage Søbad i Århus.

§ 2. Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning ved Ballehage Søbad.

§ 3. Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand over 15 år.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag, som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 5 personer: formand, næstformand, huschef, kasserer og den ansvarlige for tillidshverv. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens revisor er på valg i ulige år. Foreningen har 1 suppleant, som er på valg i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der har status som befaren vinterbader (bf).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen måtte anse det for påkrævet, eller når halvdelen af foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. På ekstraordinære generalforsamlinger kan valg til bestyrelsen samt lovændringer ikke finde sted.

§ 7. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker ved ophængning af dagsorden på badeanstalten senest 14 dage før samt ved udsendelse af mails til de medlemmer, der har oplyst mailadresse

§ 8. Bestyrelsen og de af den udpegede tillidsfolk udstyres med nøgle til badeanstalten j.v. Århus Kommunes brugsregler for foreningen. Nøglen forbliver foreningens ejendom og skal ved udmeldelse samt ved ophør af tillidshverv tilbageleveres. Nøglen er personlig og må ikke udlånes.

§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter den årlige generalforsamling og senest 15. oktober. Kontingentet bør således ikke indbetales før generalforsamlingen er afholdt.

Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte om genoptagelse kan finde sted.

§ 10. Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli.

§ 11. Medlemmernes benævnelse sker i henhold til Ballehage Orden af Marts 1987, og diplom som befaren vinterbader kan udstedes efter 2 års regelmæssig vinterbadning i perioden fra 01.09 til 01.05. Diplomer kan overrækkes på generalforsamlingen, ved markeringen af midvinter, eller ved sæsonafslutningen, efter bestyrelsens valg. Efter 20 års regelmæssig badning kan udnævnelse til fuldbefaren vinterbader (fbf) finde sted og efter 30 års regelmæssig badning kan udnævnelse til mesterbader (mb) finde sted.

§ 12. Ballehage-Ånden vedligeholdes bl.a. ved, at medlemmerne på skift frivilligt påtager sig tillidshverv, der er nødvendige for den daglige drift. Det drejer sig om daglig åbning og lukning af klubhuset, rengøring af sauna, toiletter og hus/kaffestue, fuldmånebadning, flaghejsning mm. Man påtager sig tillidshvervet for en sæson ad gangen og det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for tillidshvervene, koordinerer opgaverne og udarbejder vagtplaner, så de foreligger til den årlige generalforsamling.

§ 13. Cafeterien ved søbadet har selvstændig økonomi uafhængig af foreningens økonomi, og evt. underskud kan ingensinde pålignes foreningen.

§ 14. Bestyrelsen meddeler sig til medlemmerne via foreningens opslagstavler samt ved lejlighedsvis udsendelse af mails til de medlemmer, der har oplyst mailadresse.

Det er medlemmernes pligt at holde sig orienteret om opslag/meddelelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de opsatte ordensregler på søbadet.

§ 15. Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget ansvar. Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et bestyrelsesmedlems tilladelse. Børn under 15 år har adgang i følge med en voksen.

§ 16. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningen tegnes af følgende hver for sig:

  1. Formanden i forening med kassereren
  2. Tre bestyrelsesmedlemmer i forening

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt jf. tegningsreglerne.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme af vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslutning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring “Den Gyldne Kæde”, og bestyrelsen kan hvert år på den ordinære generalforsamling indstille et medlem som bevarer af kæden for det følgende år. Kun medlemmer, der har opnået status som befaren vinterbader, kan indstilles.

Disse love, der bygger på traditionen ved Ballehage Søbad, blev vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 10. september 1994 på restaurant Thors Mølle i Århus. Lovene er senest blevet revideret på generalforsamlingen i 2017.

Vikingeforeningen
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad

Ørneredevej 7
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 07 40